1. ชื่อเรื่อง การฝึกความแม่นยำในการยิงลูกเปตอง
2. ชื่อผู้วิจัย นายอดิศร์ พงษ์พัว
3. สภาพปัญหา
นักเรียนที่เรียนวิชาเสริมทักษะทางพลานามัย (เปตอง) เมื่อเริ่มการเรียนจะต้องเรียนทักษะเบื้องต้นคือ ทักษะการวางลูก และทักษะการยิงลูก ซึ่งการเรียนทักษะการวางลูกนั้นพบว่านักเรียนส่วนมากสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ในด้านทักษะการตีนั้น นักเรียนส่วนมากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาวิธีการสร้างอุปกรณ์การฝึกยิงลูกเปตองขึ้น
4. ปัญหาการวิจัย
ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนทักษะการยืนที่ไม่ถูกต้อง การจับลูกที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการเคลื่อนไหวในการปล่อยลูกออกจากมือที่ไม่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด

5. เป้าหมายการวิจัย
นักเรียนที่เรียนวิชาเสริมทักษะทางพลานามัย (เปตอง) จำนวน 94 คน สามารถปฏิบัติการยิงลูกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

6. วิธีการวิจัย
6.1 ปรับแนวคิดของผู้เรียนเรื่องความแม่นยำในการยิงลูก ไม่ใช่เรื่องที่ยาก และไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายาม ตั้งใจหมั่นฝึกฝน และการสังเกตุ
6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดังต่อไปนี้
1) การเตรียมความพร้อม
1.1) สร้างความสนใจ และความพร้อมของผู้เรียนก่อนจะฝึก
1.2) ทบทวนทักษะเดิมที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสอนทักษะใหม่ๆ
1.3) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ


2) การนำเข้าสู่ขั้นอธิบายและสาธิต
2.1) สอนทักษะครั้งละไม่มากนัก ไม่สอนเร็วจนเกินไป และเป็นลำดับขั้นตอน
2.2) สอนให้เกิดมโนมติเพียงอย่างเดียวในแต่ละชั่วโมง เพื่อผู้เรียนจะได้
ไม่เกิดความสับสน
2.3) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มโนมติทางทักษะโดยใช้ประสาทสัมผัส
หลาย ๆ ด้าน เช่น ใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบคำอธิบาย ดูวีดิทัศน์ ดูรูปภาพ
ประกอบคำพูด
2.4) มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
มีระบบเพื่อจะได้ทราบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของผู้เรียน ซึ่งจะได้ใช้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
ต่อไป

3) การจัดกิจกรรมและแบบฝึกทักษะ
3.1) จัดแบ่งเวลาในระหว่างเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ
3.2) แบบฝึกทักษะควรให้ได้ฝึกที่ง่าย ๆ ก่อน แล้วจึงยากขึ้นเป็นลำดับจนเต็มความสามารถของนักเรียน
3.3) ขณะที่ผู้เรียนทำการฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้อยู่กับผู้เรียน เพื่อคอยให้คำแนะนำ
และอธิบายเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด
3.4) ได้ตรวจแบบฝึกทักษะ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนทำในทันที ได้ทำ
แก้ไขตรงส่วนที่ผู้เรียนทำผิดพลาด และได้อธิบายข้อผิดพลาดแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้เรียนทราบในทันที

4) การใช้จิตวิทยาการเรียนการสอน
4.1) ขณะสอนได้พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างหรือใช้กระบวนการในการคิดที่มีความหมายกับตัวผู้เรียนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นมากขึ้น
4.2) กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรพูดให้กำลังใจ และดูตัวอย่างผู้อื่นที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มีความพยายามมากขึ้น
6.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนที่มีทักษะไม่ดี และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นระยะ ๆ
6.4 บันทึกผลการสังเกตทุกวันหลังแผนการจัดการเรียนรู้
6.5 เมื่อครบ 6 สัปดาห์ (จากการฝึกเรื่องทักษะการยิงลูกเปตอง) นำข้อมูลที่รวบรวมได้ และสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนมาวิเคราะห์
6.6 สรุปผล เขียนรายงาน และกำหนดวิธีการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ปฏิบัติทักษะการยิงลูก แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนผลการทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจากการสอบถามการประเมินงานของผู้เรียนโดยนำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท และวิเคราะห์ สรุปแนวโน้มหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

8. ช่วงเวลาดำเนินการ
8.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 วันที่ 1 สิงหาคม - 28 กันยายน 2548
เวลา 6 สัปดาห์ (ผู้เรียนเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
8.2 วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน วันที่ 5 - 15 ธันวาคม 2548


9. ผลการวิจัย
9.1 นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด กล้าที่จะแสดงออก และมีความตั้งใจในการฝึกทักษะ หรือกิจกรรมที่รับมอบหมายยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้พัฒนาความสามารถทางทักษะการยิงลูกได้เต็มตามความสามารถของแต่ละบุคคล
9.3 นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีผลสัมฤทธิ์ของความแม่นยำในการยิงลูกผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ผู้ที่สอนนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องใช้ความอดทน และต้องมีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างมาก รวมตลอดทั้งต้องมีความสามารถ มีความพยายามในการเลือกและใช้เทคนิควิธีการสอนที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับที่ใช้สอนนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
10.2 ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการสอนสำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
10.3 ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยพยายามให้มี
ความยืดหยุ่น และให้เหมาะสมกับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
10.4 ควรจัดแผนการสอนสำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติทักษะการยิงลูกเปตองไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จัดหลักสูตรวิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้แตกต่างไปจากนักเรียนปกติ
10.5 ทางโรงเรียนควรเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียนมาพบ และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความสามารถและทักษะของนักเรียนและหาแนวทาง
ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน